znakObec Příkazy minimapa
 • Kaple sv. Cyrila a Metoděje

  Kaple sv. Cyrila a Metoděje byla postavena příkazským stavitelem Josefem Brachem v letech 1924-26 dle projektu brněnského architekta Gottlichera, místo staré barokní kapličky Blahoslavené Panny Marie, která při vyrovnávání a dláždění silnice v obci by zůstala pod úrovní dlažby„utopená.“ Nová kaple svým kruhovitým půdorysem připomíná slovanskou rotundu, vzadu se dvěma apsidami (sakristií a zpovědnicí). Ke slavnostnímu vysvěcení olomouckým arcibiskupem Leopoldem Prečanem došlo 7. listopadu 1926. Kaple je zároveň památníkem padlých a umučených z obou světových válek. Na umělecké výzdobě kaple se podílel olomoucký akad. sochař Julius Pelikán a akad. malíři Jano Kohler ze Strážovic s Eduardem Milénem z Brna. Po sedmileté generální opravě v roce 1992 ji nově vysvětil olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

 • Hynkovská zvonička

  Hynkovská zvonička, které tam nikdo neřekne jinak než kaplička, byla postavená v roce 1931 z pálených cihel v místech kde v minulosti stávala zvonička dřevěná. V roce 2011 byla kaplička nákladně celá opravená a obohacená uměleckou výzdobou interiéru ing. Václava Tichého ze Skrbeně. Jsou tam dva zvony – menší přenesený z dřevěné zvoničky s letopočtem 1740, který byl za druhé světové války rekvírován, ale naštěstí se vrátil. Druhý zvon věnovala kapličce rodina Charvátova, která nedávno tu našla svůj nový domov. Oba zvony požehnal nákelský pan farář P. Ondřej Jirout za hojné účasti občanů Hynkova a z okolí.

 • Malý žudr

  Malý žudr č. 26 zůstal tu spolu s Velkým žudrem č. 50 jako poslední ze 33 žudrů, co jsou zakresleny na katastrální mapě obce Příkazy z roku 1834. Žudr byl přistavený před průčelí selského gruntu a sloužil jako otevřená předsíň, kde se za nedělních odpolední a letních podvečerů scházeli sousedé na besedu.

 • Velký žudr

  Malý žudr č. 26 zůstal tu spolu s Velkým žudrem č. 50 jako poslední ze 33 žudrů, co jsou zakresleny na katastrální mapě obce Příkazy z roku 1834. Žudr byl přistavený před průčelí selského gruntu a sloužil jako otevřená předsíň, kde se za nedělních odpolední a letních podvečerů scházeli sousedé na besedu.

 • Původní škola

  Na počátku března 1912 se na započalo se stavbou nové budovy dle plánů místního stavitele Josefa Bracha, jehož firma také stavbu realizovala. Práce pokračovaly rychle a již v září téhož roku došlo k slavnostnímu vysvěcení nové trojtřídní školy a zahájení vyučování se 186 žáky. Škola si uchovala své secesní interiéry do dnešních dnů a patří ke skvostům naší obce. Ke stému výročí postavení a výuky na této škole byla v roce 2012 provedena generální oprava celé budovy s obnovením původní fasády. V rámci soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje 2013 byla tato stavba oceněna Zlatou cihlou.

 • Obecní úřad

  Původní škola (dnes Obecní úřad) byla postavená v roce 1867. Do té doby byly Příkazy přiřazeny k Náklu, kde byla dvoutřídní škola, kterou navštěvovalo kolem 500 dětí z devíti okolních obcí. Při otevření této jednotřídní školy bylo zapsáno 112 žáků. Dnes se v této budově nachází také pošta a obecní knihovna. V roce 2011 a 2012 prošla budova generální rekonstrukcí se snahou uvést ji do původního stavu.

 • Záloženský dům

  Záloženský dům byl postavený v letech 1919 - 1921 na místě obecního hostince „Na radnici“ olomouckým stavitelem ing. Janem Hublíkem. Jak v době svého vzniku, tak i dnes tvoří jakési centrum obce kde se konají různá společenská a kulturní setkání Kromě restaurace, bývalých záloženských místností a bytu hospodského v předním traktu budovy, má v zadu reprezentační velký sál s jevištěm a hereckými šatnami, sborovnu, malý sál v minulosti upraven na kino a klubovnu. Ve druhém poschodí jsou hotelové pokoje. V suterénu je vinárna, v minulosti vanové a sprchové lázně s tělocvičnou a šatnami. Pří stavbě této nemovitosti vždy v poledne, po zazvonění kapličky odcházeli dělníci na oběd. Jednoho dne kaplička zazvonila o hodinu dříve. Krátce poté co dělníci opustili staveniště došlo ke zřícení části stropu v místě, kde je dnes resrtaurace.

 • Splav

  Hynkov kdysi býval samostatnou obcí. V roce 1960 se spojil s obcí Příkazy. Nachází se na okraji Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, jedinečného přírodního útvaru v rámci střední Evropy. V letních měsících zde přijíždí spousta turistů. Většina z nich na kole, zbytek pěšky a nebo po vodě. Řeka Morava však dokáže obyvatelům Hynkova přivodit i velmi krušné chvíle v době, kdy se vyleje ze svých břehů.

 • Skanzen

  Hanácký skanzen v Příkazích – velká část naší obce je vyhlášena památkovou zónou a pkplo Hanáckého skanzenu, který je v majetku Národního památkového ústavu je dokonce vyhlášena památková rezervace. Hanácký skanzen založila skupina nadšenců z naší obce v čele s panem Boleslavem Vacou. V jeho expozicích najdete četné velké množství exemplářů, které připomínají život na hanácké vesnici v 19 a 20 století. Mnohé exponáty jsou skutečnými kuriozitami. Průvodci skanzenem Vám onich a hlavně o životě na Hané v minulosti poví spoustu zajímavých informací.

Historie

Nejstarší historii Příkaz a Hynkova dokládají stovky archeologických nálezů od kusu mamutího klu objeveného při hloubení základů příkazské sladovny v roce 1873, přes záhadné zmínky o nedochovaných soškách z pálené hlíny, nálezy hrobů a keramiky, až po unikátní zlomek římské nádoby s rytinou utíkajícího zvířete. Mimořádnou archeologickou hodnotu má i trepanovaná lebka z Příkaz a objevení středověkého dřevěného člunu v sesutém břehu Moravy u Hynkova.

První písemné zmínky o Příkazích jsou z roku 1250 a o Hynkově z roku 1437. Původně patřily Přikazy několika drobným šlechticům, ale postupně přecházely do majetku církve a od roku 1368 již celé Příkazy náležely olomoucké kapitule.

historické fotoPodle pověsti stávala v Příkazích tvrz, a to na místě dnešních statků č.44 a 45. Vedle pověsti tomu nasvědčuje i okolní terén, vyprávění o podzemních prostorách i místní název Městečko.

Až do 17. století jsou zmínky o Příkazích a Hynkově ojedinělé a neříkají nic o samotných obcích, o domech a o životě jejich obyvatel. V druhé polovině 17. století se poprvé objevují jejich jména a ze stejné doby zřejmě pocházejí i nejstarší stavby domů a jejich částí, které se dodnes zachovaly.

Hospodářský rozmach hanáckých obcí v 19. století se dotkl především Příkaz. Souviselo to se zrušením roboty a počátkem pěstování cukrovky na Hané. Původní hospodářské usedlosti již nestačily, a zejména v druhé polovině 19. století došlo k přestavbě skoro všech gruntů a zanikly tak desítky žudrů, které tvořily kolorit hanácké návsi.

Snaha zemědělců zpracovávat ve vlastní režii svou produkci se projevila stavbami řady rolnických akciových závodů, kam patří i příkazská sladovna a vznikem řady družstev, které v Příkazích reprezentovaly mlékárna a pekárna. Za úspěšným rozvojem obce stála místní rolnická záložna. S její podporou mohl vzniknout reprezentativní Záloženský dům. Příkazy patřily k mála obcím, které od dvacátých let 20. století postupně dláždily všechny místní komunikace.

Příkazy v datech :

1250 - první písemná zmínka o Příkazích spojená s Martinem z Příkaz v listině Přemysla Otakara II.

1262 - Martin spoluzakládá kapli sv. Jana Křtilete v Olomouci

1368 - celá obec v majetku olomoucké kapituly

1591 - doloženy 3 hospody a mlýn

1622 - uváděn poprvé obecní dům - rathaus - na č. 18

1630 - zřízení nového vrchnostenského dvora

1645 - doložena pečeť Příkaz

1716 - instalace sochy Jana Nepomuckého

1753 - vysvěcen v Olomouci zvon pro příkazskou kapli

1770 - číslování domů v Příkazích

1772 - postavení obou barokních křížů v obci

1789 - vojenská exekuce v Příkazích

1811 - nad obcí kometa

1826 - stavba císařské silnice

1831 - postavena radnice

1832 - cholera

1834 - doloženo 33 žudrů

1842 - kronikář Josef Sapara začal učit v Příkazích na č. 8

1844 - Josef Malík z Vilémova vyrobil dveře u č. 34

1847 - začalo dělení obecních pozemků, skončilo 1859

1854 - největší doložený požár

1861 - doložena malá a velká hasičská stříkačka

1863 - povolen čtenářský spolek

1864 - vznik honebního spolku

1865 - obnovení pěstování chmele v Příkazích

1868 - ustavující schůze Rolnické záložny

1869 - postavena obecní trestnice

1870 - založen Sokol

1873 - stavba sladovny, při stavbě nalezena část mamutího klu

1876 - vznik Sboru dobrovolných hasičů

1882 - začala stavba železnice

1885 - stavba budovy Rolnické záložny

1888 - dokončena nádražní budova

1890 - první  lampa veřejného osvětlení

1893 - postavena obecní nemocnice č. 159

1896 - zahájení provozu mlékárny č. 65

1900 - sloučení spolkových knihoven do společné obecní

1905 - do Příkaz se přestěhovala stavební firma J. Bracha

1905 - T. G. Masaryk na návštěvě v Příkazích

1907 - ukončena stavba silnice Příkazy - Hynkov

1907 - zavedení elektřiny a telefonu

1909 - kanalizace části obce

1912 - začalo vyučování v nové školní budově

1914 - postavena hasičská zbrojnice

1921 - postaven Záloženský dům

1921 - odhalena socha Svobody

1922 - zahájena výuka v mateřské škole

1922 - zahájen provoz kina Lucerna

1924 - zbourána kaplička u školy a postavena nová kaple sv. Cyrila a Metoděje

1930 - vznikl AFK Příkazy - atleticko - fotbalový klub

1946 - založeno Zemědělské strojní družstvo

1949 - Karel Svolinský maloval v Příkazích kroje

1951 - založeno Jednotné zemědělské družstvo

1964 - založena místní organizace ČSZ a Spojený vesnický klub

1965 - dokončena stavba mateřské školy

1969 - založen pěvecký sbor

1976 - hynkovské děti začaly chodit do školy v Příkazích

1978 - první setkání sokolníků v Příkazích

1985 - zahájena generální oprava kaple

1986 - založen Seniorklub Příkazy

1990 - otevřena první expozice v Hanáckém skanzenu

1992 - oprava fasády Záloženského domu, svěcení kaple a sjezd rodáků, nový zvon v kapli

1995 - plynofikace obce

1999 - první číslo příkazských novin "Pod hanáckým žudrem " , položení telefonního kabelu

2000 - oslavy 750 let první zmínky o Příkazích

CzechPoint Příkazy

CzechPoint Příkazy
Czechpoint

http://www.bliktv.cz/cz/village-13/prikazy

www.edb.cz

Opravy tlakové kanalizace

p. Pospíšil K.
608 107 172

PRESKAN
777 730 132
582 344 291

vlaječka