Historie TJ Sokol Příkazy

Nejstarší zpráva o založení Sokola je z roku 1870. Sokolská jednota se měla čile k životu a zahájila cvičení pravidelně 1x týdně bez tělocvičného nářadí a náčiní.
Zpočátku se cvičilo v sále hostince Na Radnici, ten však byl během roku 1920 prodán místní Rolnické záložně, která po zboření staré budovy postavila na jejím místě rozsáhlý Záloženský dům s tělocvičnou. Sokolu byla tělocvična propůjčena spolu se dvěma šatnami, sprchami, výborovou místností pro schůze a letní cvičiště v záloženské zahradě za roční nájemné 24.000 Kč.

Po utvoření Sokolské župy Olomoucké, rozdělením bývalé Severomoravské , stávají se jejími vedoucími činovníky dva členové z Příkaz – bratr Antonín Tymích starostou a sestra Anežka Svozilová náčelnicí župy. I když okrskové zřízení prodělalo během běhen dalších let několik změn, příkazský okrsek zůstal až do zániku Sokola v padesátých letech.

K organizaci župy a příslušnosti jednot je nutno poznamenat, že příkazská  jednoda od svého vzniku  1870 příslušela do čtyř župních svazků, a to župní jednoty moravské do r.1885, župy Středomoravské do r.1889, Severomoravské do r.1921 a Olomoucké do zániku Sokola.
Po IX. Všesokolském sletu konaného v roce 1948 došlo v tělovýchovném hnutí ke změnám. Do celého procesu zasahovali politické orgány tzv. akční výbory. V důsledku toho bylo mnoho členů z organizace vyloučeno a nemohli nebo nesměli v organizaci pracovat. Těmito čistkami bylo postiženo i několik funkcionářů místního Sokola. Činnost Sokola upadla, a to přestože se i mnozí ostatní snažili chod organizace udržet. Proces sjednocení tělovýchovy však byl neúprosný, a tak nakonec došlo k vytvoření Dobrovolné sportovní organizace, později Československého svazu tělesné výchovy. Na vesnicích to znamenalo vytvoření jednotného TJ  Sokola, kde byly soustředěny všechny sportovní složky. V Příkazích to byla kopaná – bývalá AFK a odbor základní tělesné výchovy ZRTV.

Postupem času po několikerém vzestupu a úpadku jednotlivých činností se vytvořila TJ na jisté úrovni. Základ byl vytvořen hráči a funkcionáři kopané a ZRTV – tělocvičné cvičení bylo udržováno v činnosti hlavně v čase pořádání spartakiád – náhrady sletů. Činnost Sokola v Příkazích byla velmi bohatá, zejména do období II.světové války a opět po válce do oku 1950. Pak nastal násilný útlum sokolské myšlenky. ČSTV již nikdy nepodnítila mladší generaci k docílení takové úrovně, kterou by mohla TJ prezentovat na veřejnosti, jako v minulosti. Činnost oddílu ZRTV a kopané byla zaměřena především na sportovní výchovu mládeže. Ani po politických změnách v listopadu 1989, kdy došlo k obnovení České obce sokolské, nevznikl zájem z řad členstva a vstup do této obnovené organizace. Členská základna je převážně zaměřena na činnost oddílu kopané, u kterého nebyli politické dopady tak násilné, jako u odboru ZRTV.
Dnešní TJ Sokol má 130 aktivních členů. V roce 1981 navázala TJ přátelství se sportovním oddílem i s občany vesnice Zeissig, ležící v blízkosti Budyšína v bývalém NDR. Vzájemná setkání se uskutečnují do dnešní doby.

 

Návštěvnost stránek

042582