Myslivecký spolek Příkazy

Za dob feudalizmu měl právo lovu pouze panovník a šlechta. Změna nastala v roce 1848. Od této doby je myslivecké využití přírody považováno za jedno z práv spojené s vlastnictvím půdy.

Obecní honitba v Příkazích byla pronajímána zájemcům (p. Fišara, Spurný, Svozil) a z nich pak vznikl myslivecký spolek, který čítal v té době 20 členů a několik stálých hostů. K lovené zvěři patřily koroptve, zajíci, bažanti, divoké kachny a holubi. Ze spárkaté jenom zvěř srnčí. Vyjímečnou událostí bylo ulovení jelena někdy kolem roku 1910.

K základním změnám v myslivosti došlo po roce 1945, kdy byl přijat zákon č.225/1947 Sb. V roce 1948 vyšla vyhláška o stanovách mysliveckých společností č.568 ministerstva zemědělství, podle které, v roce 1950 byla založena Lidová myslivecká společnost Příkazy. Ustavující schůze se konala 11.4.1950 v hostinci pana Jaromíra Lakomého. První výbor pracoval v následujícím složení:

předseda p.MVDr. Staroštík Ladislav                     

místopředseda p.štáb.kpt. Svozil Vojtěch               

jednatel p. Kopečný Stanislav                                

pokladník p. Lakomý Jaromír                                  

hospodář p. Svozil Jarolím                                      

revizní komise p. Stejskal Josef a p. Havelka Josef

V roce 1951 došlo k omezení členství pro některé myslivce rolníky. Vlivem kolektivizace zemědělství a změn v hospodaření, zejména vznik velkých lánů a používání chemických přípravků pro hnojení a potlačování plevelů, byl způsoben úbytek zvěře zejména koroptví, které se v šedesátých letech přestaly lovit. Také jejich umělý odchov, na rozdíl od bažantů, byl neúspěšný.

V sedmdesátých  letech byly nejvyšší stavy bažantí a zaječí zvěře, nebyl výjimkou roční odlov 700 bažantů a 350 zajíců.

Lidová myslivecká společnost změnila svůj název na Myslivecké sdružení a v roce 1960 došlo ke spojení s Hynkovem. V roce 1964 byl prodán cestovní kanceláři Čedok hon pro lovce z Francie a USA, kteří ulovili 300 bažantů a 40 zajíců. Rokem 1967 začala výstavba střelnice na asfaltové terče v prostorách Ohrad. Střelnice slouží k závodním i cvičným střelbám dodnes. V tamtéž roce byla rozšířena odchovna bažantů a zakoupena nová líheň a byl zakoupen traktor s vlekem.

K dalšímu sloučení honiteb došlo v roce 1978 se Skrbení a v roce 1981 s Křelovem. Nový celek s názvem Myslivecké sdružení Hanácké pole Příkazy-Křelov měl honitbu o rozloze 3013 ha a 80 členů. Pro svoje potřeby získali myslivci v roce 1978 dům č.148 v Příkazích. O rok později začala úspěšná spolupráce s Olomouckým sokolnickým střediskem a sokolníci již 31 roků jezdí se svými dravci na setkání s lovy v honitbě. V Sečích byl v roce 1983 prohlouben rybník a vybudováno oplocení pro umělý chov divokých kachen. U rybníku byla během let 1987 a 1988 postavena chata. V tomtéž roce bylo odchováno a vypuštěno v Sečích 93 královských bažantů.

Myslivci v Příkazích prováděli pravidelný sběr železného šrotu a kromě práce na svých zařízeních odpracovali řadu brigád na obecních akcích. Vedle tanečních zábav a plesů pořádali střelby na asfaltové terče, odpoledne s pečením ryb a poznávací zájezdy.

V počtech ulovené zvěře v té době byl vrcholem rok 1964, kdy se ulovilo 812 ks zajíců. Pak následoval pokles daný tím, jak se zhoršovaly podmínky v honitbě. Vzestup naopak zaznamenal počet ulovených bažantů a srnčí zvěře. Byl prováděn také odchyt a to jen zajíců. V roce 1974 byl uloven první kus černé zvěře panem M. Reichstadterem.

Předsedy Mysliveckého sdružení byli v jednotlivých letech:

p.MVDr. Ladislav Staroštík (1950-51), p. Alois Zbožínek (1951-64), p. Milan Hubáček (1964-65), p. Miloslav Klimeš (1965-69), p. František Duda (1969-70), p.Miloslav Klimeš (1970-72), p.Zdeněk Zbožínek (1972-2001), p.Zbořil Josef (2001-03) a p. Vladimír Bluma (2003-2010). Velký myslivecký komplex přinášel řadu obtíží a proto v roce 1991 došlo k oddělení honiteb Skrbeně i Křelova do původního katastru obcí. V roce 1992 dochází k novele zákona z roku 1962, která vrací právo myslivosti ve vztahu k vlastnictví pozemku. V Příkazích bylo ustanoveno Honební společenstvo, jehož prvním předsedou byl pan Otto Johanes. Současným předsedou je pan Radomír Prášil. Honební společenstvo pronajímá svoje pozemky našemu MS  a podílí se na tvorbě plánů chovu a lovu zvěře. Stavy zvěře značně ovlivnily v roce 1997 povodně, po kterých jsme tři roky nelovili drobnou zvěř. Stavy bažantí zvěře se nezlepšily dodnes.

V současné době se v Příkazích z původní zvěře loví nejvíce zajíc a zvěř srnčí. Tyto druhy nejlépe odolávají  tlaku civilizace a tvorbě velkých celků zemědělsky obhospodařované půdy. Velké celky, hlavně kukuřice a řepky, vytvářejí výborné podmínky zejména pro černou zvěř, která se u nás od roku 1974 loví, dá se říct, každý rok a celkem se ulovilo 49 ks.

Nejúspěšnější rok byl 2002, kdy se ulovilo 14 ks černé a z toho pan Ing. S. Kožnar 11 ks. Soustavný nárust sledujeme i u zvěře škodící myslivosti jako je liška, psík mývalovitý a kuny. Nejvyšší roční úlovek lišek byl 25 ks v roce 2002. Bylo uloveno i 8 ks psíka mývalovitého. Velké ztráty na drobné i spárkaté zvěři nám způsobuje rychlostní komunikace probíhající mezi našemi honitbami. Jedná se o desítky kusů zvěře ročně a to nejen drobné, což dokumentuje sražený jelenec běloocasý, daněk skvrnitý a několik kusů černé.

V důsledku úbytku bažantí zvěře z volné přírody jsme museli přejít na volierový odchov. V Sečích byla v roce 2005 vybudována nová voliera pro odchov a vypouštění bažantů do volné přírody. K vylepšení životních podmínek zvěře v horní honitbě u Vojnické silnice zakoupilo MS 1 ha orné půdy a v roce 1997 začalo s výsadbou remízu, který již má podobu lesa. Loni zde bylo vybudováno umělé napajedlo, které zajistí zvěři z okolní často suchem strádané přírody nezbytnou životadárnou potřebu.

Myslivost je velmi složitá a náročná oblast lidské činnosti a pro mnohé naše spoluobčany je její podstata těžko pochopitelná. Je škoda,že nechtějí vnímat myslivost jako komplexní hospodaření se zvěří v intenzivně hospodářsky využívané krajině, tak jak se o to snaží naše MS. Prioritou naší činnosti proto je péče o veškerou zvěř, příprava krmivové základny a v neposlední řadě i organizování kulturně společenských akcí. Podrobení kritickému pohledu současné společnosti provozujeme myslivost podle všech etických, ekologických a vědeckých zásad tak, aby byla zachována i do budoucnosti pro celou občanskou veřejnost.

Aktuality

NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

V událostech najdete pozvánky na naše nejbližší akce.

Těšíme se na Vás!

 

 

Události, akce